perjantai 15. joulukuuta 2017

Virkamiehen virkavastuu

Mielipidekirjoitus Jämsän Seutu lehdessä 15.12.2017

Jämsän kaupungin yhdessä sovitut arvot ovat avoimuus, yhteistyökykyisyys ja palveluhenkisyys. Myös kuntalaissa on määritelty, kuinka virkamiehen tulee toimia. Asiat tulee käsitellä puolueettomasti ja avoimesti kaikki näkökohdat huomioiden.

27.11.2017 Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin talousarvioita vuodelle 2018. Jäteliikelaitoksen investointiosassa oli Metsä-Kivelän kaatopaikan jätekatoksen investointi arvoltaan 250000 €.

Pyysimme selvittämään löytyisikö vastaavaa hallia seudulta, jotta vältyttäisiin investoinnilta. Valtuustossa tekninen johtaja, joka on myös

Jäteliikelaitoksen toimitusjohtaja, selvitti, että Erkki Salminen Oy:llä ei ole olemassa vastaavaa hallia eikä alueella ole tilaa tähän tarkoitukseen.

Kirjeenvaihdosta 29.9.2017 Jäteliikelaitoksen johtokunnan ja teknisen johtajan välillä selviää, että Erkki Salminen Oy pystyy hoitamaan siirtokuormauksen omalla tontillaan ja on olemassa valmiit tilatkin. Lisäksi kyseisellä yrityksellä on ympäristölupa 10000 t yhdyskuntajätteen käsittelyyn. Kyseisestä sähköpostikeskustelusta käy lisäksi ilmi, että Erkki Salminen Oy olisi kiinnostunut hoitamaan siirtokuormauksen, ja tarjoutuu kertomaan asiasta lisää johtokunnalle.

Paikallislehdessä 1.12.2017 Jussi Konttila toteaa: ”Meillä on tarvittava ympäristölupa valmiina, hallitilaa löytyy ja sitä voi rakentaa lisääkin. Varastotilaa löytyy helposti 1500 neliötä, ja siitä tulisi kuutioita 4000.”

Mielestämme tekninen johtaja johti 43:a valtuutettua harhaan.

Emme tule hyväksymään tällaista virkamiehen toimintaa ja olemme tehneet eettisen ohjeistuksen mukaisen selvityspyynnön, miksi virkamies on toiminut edellä mainitulla tavalla. Asia tulee käsitellä perusteellisesti, koska luottamushenkilönä toimiminen perustuu siihen, että virkamiehen selvityksiin tulee pystyä luottamaan.

Sitoutumaton Uusi Jämsä
Valtuutetut ja varavaltuutetut

keskiviikko 13. joulukuuta 2017

maanantai 27. marraskuuta 2017

Ryhmäpuheenvuoro 27.11.2017

Arvoisa Valtuuston puheenjohtaja hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja median edustajat

Hallitus esittää meille valtuutetuille lisävelanottoa, vaikka kaupungilla on omaa rahaa Jämsän Aluelämmön taseessa 5,2 M€. Tämä on jakokelpoista omaa pääomaa, siis siirrettävissä suoraan kaupungin taloutta paikkaamaan. Muistettakoon vielä, että kaupunki on Aluelämmön suurin asiakas, joten tuo miljoonapotti on osin kerätty juuri kaupungilta itseltään.

Yhtiöllä on myös puolen miljoonan sijoitus. Mistään ei selviä mihin on sijoitettu ja kenen luvalla? Cayman-saarilleko?

Lainanottoa ensi vuoden budjetissa ei tarvitse eikä pidä lisätä, vaan 3,7 M€ jakokelpoista pääomaa tulisi siirtää kaupungin talouden tukemiseen jo 2018.

Vuosiin 2019 ja 2020 saammekin jo apua niistä rakenteellisista muutoksista, joita nyt vihdoin viimein ryhdymme tekemään.

70% talouden rakenteellisista sopeuttamis- ja tehostamistoimista on edelleen tekemättä

Meidän valtuutettujen tehtävänä on nyt toteuttaa nuo tehostamistoimet. Muuten Jämsästä tulee Muuramen kaupunginosa.

Mitä sitten on tehty?

- On tehty päätös, että kaikki eläköitymisen jälkeiset rekrytoinnit päätetään hallituksessa. Mutta valitettavasti hallintokuntien palkkausesitykset menevät liian helposti läpi hallituksessa.

- On myös esitetty täällä valtuustossa, että lautakunnat eivät toisi turhia palkkausesityksiä lainkaan hallitukseen. Ei toimi. Esim. ympäristölautakunnasta tuli juuri esitys tarkastusinsinöörin palkkaamisesta. Perusteluna se, että rakennuslupien määrä saattaa nousta lähivuosina. Ei näin heppoisilla perusteilla pitäisi palkata henkilöä loppu elämäkseen Jämsän palkkalistoille. Ruuhkahuiput hoidetaan muunlaisilla järjestelyillä. Mutta lautakunnassa ja hallituksessa asia meni läpi. Siinä ne rakenteelliset muutokset.

Hallintokunnat ovat kiitettävästi tehneet budjettileikkauksia, kun valtuusto viisaasti jätti veronkorotukset tekemättä. Yksi asia jää hallintokunnilta kuitenkin tekemättä. Ne eivät tietenkään puutu itseensä eli hallinnon rakenteiden löysyyteen ja byrokratiaan. Hallinnon sopeuttaminen ja rakennemuutos tuleekin ratkaista juuri perustetussa taloustoimikunnassa.

Viime valtuustossa esitettiin, että koska eläkeikä on 64-68 ei mitään voida suunnitella henkilöstön suhteen. Kyllä voidaan. Kaupungilla ei nimittäin ole töitä henkilön tullessa eläkeikänsä alarajalle. Ikärasismiako? Ei vaan kaupungin eloonjäämistaistelu. Sitähän YT:t aina ovat.

Esimerkkiä tässä eläkkeelle jäämisessä näyttävät luonnollisesti johtavat viranhaltijat.

Esitämme:
- Ei lisävelkaa.
- Konserniyhtiöiden jakokelpoista omaa pääomaa siirretään 3,7 M€ kaupungin talousarvioon vuodelle 2018, 2,0 M€ vuodelle 2019 ja 1,0 M€ vuodelle 2020.

Tässä laskelmassa on huomioitu, että konserniyhtiöt tekevät voittoa myös vuosina 2018, 2019 ja 2020.

Haluttu tulevaisuus pitää ihan itse tehdä, se ei synny odottamalla

maanantai 23. lokakuuta 2017

Valtuustoaloite – Uuden maanvuokrasopimuksen tekeminen Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n kanssa

Jämsän kaupungin ja Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n välisen vuokrasopimuksen tulkintaerimielisyys on ollut nyt noin 10 vuotta Himoksen ja Jämsän matkailuelinkeinon kehittämisen esteenä. Myös investoinnit rinnepalvelujen osalta ovat olleet 10 vuotta jäissä, joka on Himoksen toiminnan kannalta hälyttävää.

Tällä valtuustoaloitteella esitämme, että valtuuston 30.5.2005 päättämä maanvuokrasopimus otetaan uudelleen tarkasteltavaksi ja tehdään uusi sopimus.

Himoksella on kyseessä olevalla alueella osayleiskaavan muutos ja Master Planin päivitys menossa. Riidanalaiselle alueelle ei voida osayleiskaavan muutosta ja päivitystä laatia ellei riidanalainen asia ratkea.

Tämän 10 vuoden erimielisyyden aikana vuokrasopimuksen ehtoja ja yksityiskohtia on yritetty useaan otteeseen neuvotella tuloksettomasti.

Ehdotamme, että Jämsän kaupunki valitsee ulkopuolisen vuokrasopimusluonnoksen valmistelijan. Myös muuta ulkopuolista asiantuntemusta voidaan tarvittaessa käyttää erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Pohjoisen laskettelukeskukset valtion mailla mm. Ruka ja Ylläs sekä Kuopion kaupungin mailla oleva Tahko noudattavat Himoksen nykyisen vuokrasopimuksen kaltaista sopimusta.

Uudet vuokrasopimuksen neuvottelut tulee aloittaa välittömästi.

Tilanteen edistyminen tulee raportoida hallitukselle kuukausittain.

keskiviikko 16. elokuuta 2017

Vieraamme Tapani Mattila

Tapani Mattila oli vieraanamme Uusi Jämsä ryhmässä 15.8.2017 klo 17-19.

Keskutelujen aiheena oli:
- Jämsän asema Keski-Suomessa
- maakunnan tehtävät
- maakuntien välinen yhteistyö
- Jämsän Terveys ja SOTE uudistus
- Himos
- jne.....

Täytyy todeta, että aitoa ihmisläheistä keskustelua, jota kaivataan Jämsäänkin

keskiviikko 14. kesäkuuta 2017

Visio, arvot ja kulmakivet

Visio, arvot ja kulmakivet Jämsä 2025 strategiassa visio on

"Jämsä - mahdollisuuksien kaupunki".

Jämsän kaupungin arvoja ovat
- yhteistyökykyisyys,
- palveluhenkisyys ja
- avoimuus.

Strategian toteutumista kannattelee kolme kulmakiveä:
- elinvoima,
- sujuva arki ja
- verkostot.

Jämsän kaupungin strategiakokonaisuutta on kuvattu alla olevassa kuviossa.


Valtuustotason tavoitteet on ryhmitelty kulmakivittäin seuraavasti:

Elinvoima
1. Jämsään syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja
2. Jämsässä pidetään huolta olemassa olevista yrityksistä ja työpaikoista
3. Jämsässä on hyvä asua ja yrittää

Sujuva arki
1. Järjestämme ja tuotamme palvelut asiakaslähtöisesti, vaikuttavasti, ennakoivasti ja kokonaistalous huomioiden

Verkostot
1. Kehitämme verkosto-osaamista, hyödynnämme nykyisiä ja löydämme uusia yhteistyöveri<ostoja
2. Olemme näkyviä ja reaaliaikaisia sosiaalisessa mediassa ja aktiivisia digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Osallistutammekuntalaiset ja sidosryhmät.

Jokaista valtuustotason tavoitetta on erikseen kuvattu tavoitetta selittävin alatavoittein. Tavoitteiden toteutumistä seurataan mittareilla määrätyin aikavälein esim. vuosittain tai valtuustokausittain.

tiistai 6. kesäkuuta 2017

Luottamustehtävät 2017-2020

Kaupunginvaltuutetut (6):
Seija El Sayed
Pekka Laaksonen (valtuustoryhmän pj.)
Timo Salokorpi
Hannu Loberg
Jyrki Kokko (valtuustoryhmän siht.)
Eero Hakonen (valtuustoryhmän varapj.)

Varavaltuutetut:
Katja Minkkinen
Tapani Lappalainen
Teija Sneck
Olli Pesonen
Hannes Laasonen

Kaupunginhallitus
1-4 v Seija ElSayed, vara Eero Hakonen
3-4 v Pekka Laaksonen, vara Tarja Uusipaasto (kesk)

Lautakuntien puheenjohtajat
Tarkastuslautakunta
Jyrki Kokko

Lautakuntien varapuheenjohtajat
Keskusvaalilautakunta
Kari Jokinen

Sote-lautakunta
Katja Minkkinen, vara Hannu Loberg

Sivistyslautakunta
Timo Salokorpi, vara Leena Valkeajärvi

Tekninen lautakunta
Teija Sneck, vara, Olli Pesonen

Ympätistölautakunta
Ritva Korhonen, vara Tapani Lappalainen

Tarkastuslautakunta
Jyrki Kokko pj., vara Ritva Korhonen

Keskusvaalilautakunta
Kari Jokinen

Suhteellisen vaalin lautakunta
Seija ElSayed, vara Jyrki Kokko

Jämsän Seudun vesi- ja jäteliikelaitos
Hannes Laasonen, vara Olli Pesonen

Jämsän ateria-, tekstiili ja puhtauspalvelut liikelaitos
Katja Minkkinen, vara Kari Jokinen

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet
Tapani Lappalainen

Poliisipiirin neuvottelukunta
Ritva Korhonen, vara Tapani Lappalainen

maanantai 15. toukokuuta 2017

tiistai 2. toukokuuta 2017

torstai 13. huhtikuuta 2017

Kiitos !!!

Kaupunginvaltuutetut ja varavaltuutetut

12.4.2017 vaalilautakunnan vahvistaman tuloksen perusteella

Kaupunginvaltuutetut (6):
Seija El Sayed
Pekka Laaksonen
Timo Salokorpi
Hannu Loberg
Jyrki Kokko
Eero Hakonen

Varavaltuutetut:
Katja Minkkinen
Tapani Lappalainen
Teija Sneck
Olli Pesonen
Hannes Laasonen

maanantai 10. huhtikuuta 2017

Uusi Jämsä valtuutetut

Saimme yhden äänen enemmän kuin Kokoomus, joten saimme 6 valtuustopaikkaa. Mutta odotetaan vielä tarkistuslaskenta.

El Sayed, Seija 534/1280,000
Laaksonen, Pekka (uusi) 168/640,000
Loberg, Hannu 106/426,667
Salokorpi, Timo (uusi) 104 320,000
Kokko, Jyrki 86/256,000
Hakonen, Eero (uusi) 67/213,333

perjantai 7. huhtikuuta 2017

20000 kävijän raja rikki

Kuntavaalit ovat nettivaalit. www.uusijamsa.fi vaalisivuilla on 20000 kävijän raja rikkoontunut. Tietoa haetaan netistä huomattavan paljon.

keskiviikko 5. huhtikuuta 2017

lauantai 1. huhtikuuta 2017

10 000 kävijän raja rikki

Vaalisivustomme kävijämäärä ylitti tänään 10 000 kävijän rajan. Vielä on viikko aikaa ennen varsinaista vaalipäivää. Loppurutistus menossa...

sunnuntai 26. maaliskuuta 2017

Torilla

Sitoutumaton Uusi Jämsä torilla. Taas oli kylmä lauantai, vaatetta piti olla paljon päällä. Jämsäläiset olivat lähteneet liikkeelle.

keskiviikko 8. maaliskuuta 2017

Vaalikampanjamme käynnistyi

Sitoutumaton Uusi Jämsä käynnisti vaalikampanjansa ensin netissä ja viikon päästä jatketaan livenä torilla.

Nettisivustollamme on ollut kolmessa (3) päivässä reilut 5000 kävijää. Yksi joukostamme on melkoinen virtuoosi bittien avaruudessa näkyvyyden maksimoimiseksi.

Eilen 7.3.2017 sivustollamme vieraili noin 2800 kävijää.

Tästä jatketaan kohti 9.4.2017 vaalipäivää.

Hyvää Naistenpäivää

tiistai 28. helmikuuta 2017

Kuntavaalien ehdokkaamme 2017

Sitoutumattomat Uusi Jämsä ehdokkaat kunnallisvaaleissa 2017 ovat seuraavat:

EL SAYED Seija
HAKONEN Eero
KOKKO Jyrki
LAAKSONEN Pekka
LAASONEN Hannes
LAPPALAINEN Tapani
LOBERG Hannu
MINKKINEN Katja
PESONEN Olli
SALOKORPI Timo
SNECK Teija

Aikataulua vaalien allati 7.3.2017 klo 18.00 UJ-ryhmän kokous, Kelhänkatu 3 virastotalo, 2 krs
to 9.3.2017 Kuntavaalien ehdokaiden vahvistaminen
su 12.3.2017 Nettisivut valmiina
la 18.3.2017 UJ torilla 8-11.30 (Ritva)
to 23.3.2017 Ulkovaalimainonta alkaa
la 25.3.2017 UJ torilla 8-11.30 (Seija)
la 1.4.2017 UJ torilla 8-11.30 (Leena)
29.3.-4.4.2017 Ennakkoäänestys kotimaassa
la 8.4.2017 UJ torilla 8-11.30 (Jyrki, Eero)
su 9.4.2017 Kuntavaalit
su 9.4.2017 UJ vaalivalvojaiset, paikka auki

Päivitetty lista löytyy Kokoukset välilehdeltä.

Sitoutumattomat Uusi Jämsä 2017 vaalisivusto

Vaalisivustomme aukeaa lähipäivinä. Tämä sivun oikeasta laidasta tulee olemaan linkki vaalisivustolle.


Vaalisivusto

torstai 12. tammikuuta 2017

Uusi Jämsä ryhmän kokous 12.1.2017

Sitoutumattomat Uusi Jämsä -ryhmä kokousti 12.1.2017 Jämsän kaupungintalolla

Aiheena:
- kuntavaalit
   - ehdokasasettelu
   - aikataulu
   - vaalibudjetti
   - vaalimainonta
- ajankohtaiset asiat

Tulevat kokousasiat löytyvät Kokoukset -välilehdeltä.