maanantai 11. joulukuuta 2023

Talousarvio 2024 - Uusi Suunta ryhmäpuheenvuoro

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat, lehdistö ja muut paikalla olijat.

Jämsän talous on surkeassa jamassa. Se johtuu pääosin ulkoisista tekijöistä, mutta myös sisäisistä. Talouden linjauksissa olemme yhdessä todenneet, että Jämsä hakee tasapainoista taloutta. 

Jämsän poliittista päätöksentekoa vaivaa kuitenkin keskustelun puute. Vain keskusteluja pyytämällä tai niitä niin sanotusti itse järjestämällä on saatu tilaisuuksia, missä Jämsän ja jämsäläisten asioista oikeasti keskustellaan. Haluamme Jämsän päättäjiltä ja viranhaltijoilta neuvottelevaa, keskustelevaa ja sovittelevaa kulttuuria. Sellaista ei nyt ole.

Olemme ehdottaneet erilaisia asioita, mutta niistä ole edes saatu keskustella. Tuntuu siltä, että asiat on niin sanotusti ennalta päätetty. On annettu ymmärtää, että tämä esitetty talousarvio on se ainoa ja oikea tapa saada talous tasapainoon.

Tiedämmekö tänään tehtävillä päätöksillä, mitkä ovat päätöksiemme vaikutukset? Tässä vaiheessa tulisi tietää vaikutuksien arviointi, kun isoja ja kauaskantoisia päätöksiä tehdään. Sellaista ei ole näkynyt.

Mitä jämsäläiset sitten tahtovat? He haluavat kunnan tuottamia, pääosin lailla säädettyjä peruspalveluja kaikissa taajamissa, jotta niiden elinvoimaisuus voi säilyä. Säästöt tulee tehdä palveluista, jotka eivät ole kunnalle välttämättömiä ja jotka voi hoitaa jokin muu taho, vaikkapa yrittäjä tai kolmas sektori.

Täällä ja tänään me päätämme talousarvon hyväksymisen yhteydessä kyläkoulujen ja niiden ympärille rakentuneiden kylien kohtalon.

Tulisiko Jämsän talous nyt erinomaiseen kuntoon, jos päättäisimme lopettaa kaikki neljä kyläkoulua jo tänään? Ei tulisi. Jo nyt näemme kaupungin esittämistä laskelmista, että säästöt jäävät minimaalisiksi, jos niitä tulee ensinkään.

Laskelmat koulujen lakkauttamisen vaikutuksista ovat puutteelliset. Kaiken lisäksi päätös lakkauttamisesta pyritään saamaan aikaiseksi niin nopealla aikataululla, ettei asianosaisilla eikä valtuutetuilla ole mitään mahdollisuutta perehtyä perinpohjin asiaan, kunnollisesta keskustelusta puhumattakaan.

Poliittisen päätöksenteon etiikka ja arvot ovat Jämsässä nyt puntarissa. Kuviteltuja säästöjä tehdään kaikkein heikoimpien kuntalaisten, pienten lasten, kustannuksella.

Uusi Suunta -valtuustoryhmänä emme ole kyläkoulujen lopettamisen ja niitä ympäröivien kylien elinvoiman lopettamisen kannalla.

Jämsässä tulee satsata tulevaisuuteen. Nostan muutaman asian esille.

Matkailu on yksi keskittymisen ja satsauksen  kohde ympäri Jämsää ja erityisesti Himoksella. Meidän tulee ottaa vieläkin positiivisempi asenne Himoksen alueen kehittämiseen ja kaupungin tulee merkittävästi nykyistä tehokkaammin hyödyntää sieltä tulevaa tulovirtaa.

Kaipolan tehdasalue odottaa uusia vastuullisia toimijoita. Valitettavasti Kaipolaan pesiytyi sellaisia tahoja, jotka vähät välittivät viranomaisten määräämistä lupaehdoista. Kiertotalouspuheet ilman aitoa kiertotaloutta ovat olleet meille pahasta. Jätteiden polttamista ei voida kutsua kiertotaloudeksi. Odotamme Kaipolaan uusia yrityksiä, jotka ovat jämsäläisiä työllistäviä. Lisäksi yritysten tulee olla ympäristötietoisia ja kaupungin osallisuus näihin toimintoihin ja niistä kertyviin vastuisiin pitää ehdottomasti sopia selkeämmin ja aukottomasti.

Halliin on tulossa yli sata uutta työpaikkaa. Siitä joukosta meidän tulee noukkia uusia veronmaksajia kaupunkiimme. Jos Jämsän johtava poliitikko ajattelee, että yksikään näistä ei tule Jämsään asumaan, niin ollaan väärällä raiteella ja pahasti. Meidän tulee ajatella asioita aivan eri asenteella - tule Jämsään asumaan, täällä on hyvä asua. Tällaisiin muutoksiin meidän tulee reagoida pontevasti ja ajoissa!

SOTE:n aiheuttama valtionosuusjärjestelmän romahdus on erittäin kaltoin kohdellut Jämsää. Suoraan sanoen se on tuhonnut taloutemme. Nyt ei kuitenkaan auta hätäillä esimerkiksi tuhoamalla palveluverkostoa. Meidän tulee odottaa valtionosuusjärjestelmän 1.1.2026 uudistusta.

Koskenpään ja Länkipohjan kyläkoulujen osalta tulee varata rahat tuleville vuosille.

Uusi Suunta -valtuustoryhmä ymmärtää talouden tasapainottamistarpeen ja muilta osin hyväksymme

 • talousarvion 2024
 • taloussuunnitelman vuosille 2024 – 2027 ja
 • investointisuunnitelman vuosille 2024 – 2027.

sunnuntai 10. joulukuuta 2023

Valtuustoaloite - Kaupungin metsien tehokkaampi käyttö

2022 tehdyn metsäsuunnitelman mukaan kaupungin omistamien metsien pinta- ala on yhteensä 1923 ha. Puuston keskimääräinen määrä/ha on 188 m3/ha ja vuotuinen kasvu metsäsuunnitelman mukaan 6,7 m3/ha/vuosi. Näin ollen metsien vuotuinen kasvu yhteensä on noin 13 000 m3. Jos käytetään keskimääräistä arviohintaa 40 €/m3, vuotuinen metsän arvon kehitys eli kasvu on arvoltaan 520 000 euroa. Tämä ei tarkoita vielä lainkaan metsän talouskäyttöä.

Metsäsuunnitelman mukaan kiireellisiksi arvioiduista hakkuista hakkuutuloa kertyy arviolta 462 000 euroa. Vuosina 22 – 26 hakkuutuloja kertyy yhteensä noin 2 750 000 € ja vuosille 27 – 31 tuloja saadaan 2,1 M€. Hoitotöistä ja uudistamisesta kertyvät kustannukset ovat vastaavasti 235 000 ja 239 000 €.

Metsäsuunnitelman mukainen metsien hoito edistää hiilensidontaa ja kestävän metsätalouden periaatteiden toteutumista ja estää mahdollisia hyönteistuhoja varttuneissa kuusikoissa. Metsäsuunnitelman mukainen luontokohteiden huomioon ottaminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen on kaupungin strategian mukaista.

On esitetty, että kaupungin metsien merkitys kaupungin taloudelle ei ole niin suuri, että siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Me Uuden Suunnan ryhmä olemme asiasta eri mieltä ja ehdotamme, että kaupungin metsien hoitoa ja taloudellista käyttöä hyödynnetään nykyistä selvästi tehokkaammin.

Ehdotamme, että kaupungin metsien hoito annetaan ammattimaiselle, ulkopuoliselle toimijalle määräajaksi kilpailutuksen perusteella. Näin saamme metsien hoidon ja käytön sekä suunnittelun pitkäjänteisemmäksi ja paremmin ennustettavaksi. Samalla varmistetaan, että metsien hiilensidonta ja ympäristöarvot tulevat paremmin toteutetuksi kaupungin arvojen mukaisesti. Tällä muutoksella voidaan vapauttaa kaupungin tiukentuneita resursseja kaupungin muiden tehtävien hoitoon ja varmistetaan suunnitelmallinen sekä ennustettava metsien käyttö näkyvämmäksi.

Valtuustoaloite - Jämsän lähijunaliikennöinnin selvittäminen

Suomen Lähijunat Oy:n tavoitteena on mahdollistaa paikallinen junaliikenne muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla. He ovat todenneet, että ympäri maata on lukuisia seutukuntia, joiden saavutettavuutta, kiinnostavuutta ja sujuvuutta parantaisi toimiva lähijuna. Parhaimmillaan se lisää asukasmääriä, tehostaa maankäyttöä sekä kasvattaa kunnan tuloja.

Rata halkoo Jämsän kaupunkia Tampere-Jyväskylä akselilla. Näin myös Jämsän seudulla olisi mahdollista saada käyntiin uudelleen aikanaan lakkautettu lähijunaliikennöinti.

Me allekirjoittaneet esitämme valtuustoaloitteena, että Jämsän kaupungin toimesta ryhdytään aktiivisesti selvittämään mahdollisuudet yhteistyöhön Suomen Lähijunat Oy:n kanssa.
 
Selvitys tukee Jämsän kaupunkistrategian tavoitteita, jossa todetaan mm. seuraavasti:

Ympäristö‐vastuuta
 • Huolehdimme ympäristön viihtyisyydestä ja ennakoimme ympäristöpäätösten vaikutukset.
 • Panostamme ympäristökasvatukseen ja vastuulliseen luontomatkailuun.
 • Vahvistamme alueen kokonaiskestävyyttä.
 • Jämsä on hiilineutraali vuonna 2035.
Strategiassa myös kannustetaan uusin avauksiin, kokeiluihin ja innovatiivisuuteen. Lisäksi sallimme ja rakennamme kumppanuuksia. Näillä toimilla pyritään houkuttelemaan yrityksiä, osaavaa työvoimaa ja matkailijoita.

Selvitykseen tulee liittää, mitä toimenpiteitä junaliikennöinti edellyttää ja selvityksen tulee kattaa kaikki potentiaaliset taajamat Jämsän kaupungin alueella Tampere-Jyväskylä radan varrella.

sunnuntai 29. lokakuuta 2023

Uusi Suunta valtuustoryhmän linjauksia talouden tasapainotuksessa

Kyläkouluja ei lakkauteta

 • Kyläkoulut ovat merkittävä elinvoima-, veto- ja pitovoimatekijä.
 • Säästölaskelmia ei ole esitetty kouluittain, oleelliset päätöksentekoon vaikuttavat luvut puuttuvat, kuten alaskirjauskustannukset, sekä purku - muutoskustannukset.
 • Koulumatkan pituus muodostuu kohtuuttomaksi. 
 • Nyt ei kannata tehdä hätiköityjä ja lopullisia päätöksiä ennen valtionosuusjärjestelmän muutosta 1.1.2026.

Tuloverotus 4 M€

 • Nostetaan kunnallisvero% ehdotetusta +0,5 sijaista +1,0 nykytasosta, vuosiksi 2024-2025. Sen jälkeen, kun tiedetään valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 2026, niin mahdollisesti palataan +0,5 tasoon.
 • 1 % korotus tuo 4 M€

Kiinteistövero naapurikuntien tasoon 1,2 M€

 • TA 2024 ehdotus 0,7 M€ ja korotettu esitys 1,2-1,3 M€ parempi

Verotus yleisesti

 • Valtionverotus alenee noin 1 prosenttiyksikön, jolloin tuloveron verovaikutus on +- 0.
 • Patrialla on töissä orivesiläinen, mänttäläinen ja jämsäläinen >>> näillä muutoksilla jämsäläinen maksaa saman verran veroa kuin kolleegat.

Henkilöstövähennykset 0,2-0,4 M€

 • Nykytilanne ja tavoite tulee olla kaikkien tiedossa, tavoite on “perälauta”. Muita muutoksia ei kannata tehdä, jos perälauta ei pidä.
 • Toteutetaan henkilöstösäästöt poislukien suoraan kyläkouluhin liittyvät henkilövähennykset.
 • Kovat irtisanomiset voivat olla mahdollisia, ei ole aikaa odottaa, että eläkeikä koittaa tai on muuten jo eläkeiässä, koska ei ole rahaa.

Sairauslomat 2 M€

 • Sairaslomien pienentäminen, nyt on noin 21 päivää/vuosi, tavoite 13 päivää.

Johtaminen

 • Johtamisen kulttuurissa tulee tapahtua merkittävä muutos

Kaavoitus

 • Kaavoitetaan kiinnostavia asuinalueita, joille on ostajia, myös kylille,
 • Myllymäki II muutetaan yrityspuistosta normaaliksi teollisuusalueeksi, tällöin yrittäjillä on varaa investoida alueelle, koska yrityspuisto tuo lisäkustannuksia.

Hankinnat 0,2-0,3 M€

 • Hankintojen läpinäkyvyys
 • TÄYDELLINEN budjettikuri
 • Hankkeet tehdään urakoina, EI TUNTITÖINÄ, ne kohteet, mihin urakat soveltuvat

Omaisuuden myynti

 • Myös omaisuuden myyntiä tulee harkita
 • Jämsän Aluelämpö Oy yksi vaihtoehto omaisuuden myymisessä
 • Linja-autoaseman myynti
 • Kiinteistöjen myynti
 • Pelto- ja metsätilkkujen myynti, mainostetaan tätä mahdollisuutta

Muuta

 • Liikennepuistoa ei “lakkauteta”, imagoasia ja säästö on olematon. Vaihtoehtoisesti, jos kolmas sektori ylläpitää, niin se käy.
 • Liikuntaluokka säästetään
 • Kunnossapidosta ei voida säästää, ei tuo säästöjä pitkällä juoksulla

maanantai 19. kesäkuuta 2023

Valtuustoaloite - Metsä-Kivelän kaatopaikan maa-alueen myyminen

Jämsän kaupungilla on omistuksessaan Metsä-Kivelän kaatopaikka. Nykyisessä kaupungin taloudellisessa tilanteessa olisi järkevää myydä kaatopaikka, koska sille ei ole omistamisen tarvetta. Alueella toimii ulkopuolinen toimija.

Ehdotamme Jämsän kaupungille valtuustoaloitteena, että Metsä-Kivelän kaatopaikan maa-alue myydään ympäristövastuineen ja -velvoitteineen AKA-arvioon perustuvalla hinnalla alueella toimivalle yritykselle.

Valtuustoaloite - Kaupungintalon suojelupäätöksen purun hakeminen

Ehdotamme valtuustoaloitteena, että kaupungintalolle haetaan suojelupäätöksen purkua. Suojelun purkupäätös helpottaisi päätöksentekoa, kun tehdään ratkaisuja rakennuksen jatkosta.maanantai 29. toukokuuta 2023

Jämsän kaupunki tilinpäätös 2022 - Ajatuksia vuodesta

 

Vuonna 2022 elettiin vielä koronan kanssa käsi kädessä. Keväällä se oli luonamme ja hyvin tunnettu monissa eri perheissä. Onneksi suurin osa sairastuneista koki vain ns. flunssan oireita. Syksyllä korona alkoi jo häviämään keskuudestamme. Tämä epidemia vaikutti kuitenkin paljon kaupungin toimintaan ja jouduttiin tekemään erilaisia järjestelyjä.

Viimeaikaisten uutisointien perusteella Himoksella on alkamassa ainakin muutama miljoonainvestointi. Nämä isot investoinnit luovat uusia investointeja, jotka tuovat elinvoimaa; työtä ja veromarkkoja. Toivottavasti meno jatkuu entistä kiivaampana investointien suhteen. 

Kaipolan tehdasalueen osalta on uutisointi ollut hyvinkin erilaista ja värikästä. Uusia yrittäjiä on ollut ovella kolkuttelemassa, mutta ihan toteutusasteelle hankkeet eivät ole vielä päässeet. Valitettavasti uutisointi Kaipolan osalta on ollut negatiivistakin, joka saattaa heikentää yrityksien sijoittumista sinne. Tämä uutisointi ei ainakaan lisää Jämsän vetovoimaa. Meidän tulee kuitenkin pitää huoli, että olemassa olevien ja uusien Kaipolan yritysten ympäristömoraali on erinomaisella tasolla. Uskomme, että uusia työpaikkoja syntyy.

Jämsän kaupungin sairauspoissaolot ovat lisääntyneet vuoden aikana yli kahdella päivällä. Nyt keskiarvollisesti jokainen kaupungin työntekijä on pois töistä sairauden takia yli kuukauden. Tämä aiheuttaa monenlaisia järjestelyjä ja paljon kustannuksia. Toivommekin, että lukuarvot saadaan muuttumaan merkittävästi parempaan suuntaan. Toivotaan, ettei vain todeta tällaisia lukuja, vaan pyritään tekemään asioita joilla saadaan tilanne paremmaksi.

Sairauspoissaolopäivän hinta on noin 300 €. Jokaisella työntekijällä on keskimäärin 21,1 poissaolopäivää vuodessa ja nykyinen henkilöstömäärä ilman SOTE:a on 744 htv. Taloudellisesti tämä tarkoittaa reilua 4,5 M€. Tässä on potentiaalia, jos tästä kustannuksesta edes pienen osan saisi kirstun pohjalle. 

Henkilöstö on kaupungilla kasvanut henkilöstökertomuksen mukaan 2019-2022 noin 27 htv. Tästä laskelmasta on otettu pois SOTE. Samaan aikaan näinä vuosina asukasluku on vähentynyt 4,1 % eli  henkilöstömäärän olisi pitänyt vähentyä 29 htv. Yhteensä tämä tekee noin 55 htv:tä ja on rahaksi laskettuna kahdesta ja puolesta miljoonasta kolmeen miljooonaa euroa vuodessa. Siis merkittävä summa tänä aikana, kun mietitään, miten talous saadaan tervehdytettyä.

Talouden tasapainotus on siis alkamaisillaan. On tarkoituksenmukaista toteuttaa se ns. omana työnä ilman yhtäkään konsulttia. Tällöin tehtyihin toimenpiteisiin sitoudutaan paremmin. Tasapainotustarpeen määrä on vielä hämärän peitossa, koska hyvinvointialueen muutoksen vaikutusta on vaikea arvioida. Tasapainotustarvetta on kuitenkin muutama miljoona. Tasapainottaminen tulee tehdä avoimesti keskustellen ja kaikki asiat tulee nostaa pöydälle. Juustohöyläperiaatetta eli leikataan joka paikasta yhtä paljon ei tule käyttää. Myöskään lomautuksia tulee viimeiseen saakka välttää. Rakenteet tulee saattaa taloudellisesti kestävään kuntoon.

Konsernijaosto on kokouksessaan 21.3.2023 tehnyt ehdotuksen kaupunginhallitukselle, että konsernin osalta esityslistan liitteenä olevaa toimintakertomusta korjataan Jämsän Aluelämpö Oy:n osalta  -1.369.352,83 eurolla, jolla kirjataan Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeiden arvo nollaksi. Kirjaus on tulosvaikutteinen ja huonontaa Jämsä konsernin tulosta, omaisuuseriä sekä tunnuslukuja vastaavalla summalla. 

Tämä oli aikoinaan 2015 kaupunginhallituksen siunaama Jämsän Aluelämmön riskisijoitus. Yhteisiä varojamme voidaan sijoittaa vain ja ainoastaan sellaisiin kohteisiin, joissa pääoma on turvattu. Riski on nyt realisoitunut. Tällainen kuntalaisten verovarojen käyttö on kiellettyä. Lainausmerkeissä sanottuna kuntalaisten rahat on nyt pelattu ja hävitty. Toivotaan, että alaskirjaukset tästä riskisijoituksesta jäävät tähän.

Tulos painui vuodelta 2022 pahasti pakkaselle -7,5 M€ ja kumulatiivinen alijäämä on nyt -3,5 M€. Talous tulee tasapainottaa seuraavan neljän vuoden aikana. Olemme innolla mukana tasapainottamassa taloutta.

Uusi Suunta ryhmän valtuustoryhmän puheenjohtaja
Jyrki Kokko

maanantai 20. helmikuuta 2023

Seija El Sayed - Suomen valkoisen ruusun kultaristi

Tasavallan Presidentti on 6.12.2022 antanut teille yrittäjä Seija El Sayed Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1. luokan mitalin kultaristein. Valtuustoaloite US – Kiinteistöjen toimintojen organisointi

Jämsän kaupungilla on kaksi yhtiötä Kiinteistö Oy Jämsänmäki ja Jämsän Yrityskiinteistöt Oy. Ensin mainittu vuokraa asuntoja kuntalaisille ja jälkimmäinen tarjoaa toimitiloja yrittäjille.

Kaupungilla on omassa hallinnassaan useita omia kiinteistöjä asumiskäyttöön tai ns. yrityskäyttöön. Taloustiimin alla on  mm. erilaisia asuntoja, kerros- ja rivitaloja suoraan vuokrattavaksi.

Jämsän kaupunki omistaa seuraavat yhtiöt, jotka tarjoavat myös vuokra-asuntoja: Jämsän vanhaintuki ry ja Jämsänkosken vanhusten ja vammaisten tuki ry. 

Yrityskiinteistöjä tarjoaa Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:n lisäksi mm. Koskenpäällä Kiinteistö Oy Koskenpään Terveystalo.

Eli asuinkäyttöön on tarjolla kaupungin toimesta usealta eri taholta asuntoja. Jokaisella tarjoajalla on oma hallinnollinen organisaatio ja  osin toiminta on yhteistä. Samaa kuviota on yrityskiinteistöjen puolella.

Esitämme valtuustoaloitteessa, että Jämsän kaupungin omistamat asuinkäytössä olevat toiminnot siirretään Kiinteistö Oy Jämsänmäen alle. Yrityksiin liittyvät toiminnot siirretään Jämsän Yrityskiinteistöt Oy alle.

Tällä menettelyllä saadaan yksinkertaistettua ja virtaviivaistettua toimintoja ja hallintoa sekä saadaan kustannussäästöä.

Asiakkaan ja yrittäjän suunnasta katsottuna Jämsän kaupungin asunnot/yrityskiinteistöt olisi täten haettavissa yhden luukun periaatteella - selkeää ja toimivaa.